Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?

Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?

Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave i sadrži sledeće podatke: - PIB poreskog obveznika; - Naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije; - Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije; - Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije; - Geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate); - Adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije; - Vrste delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji; - Datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava; - Datum privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije; - Datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji; - Kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije; - Status poslovnog prostora i poslovne prostorije (aktivan/neaktivan). U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.
  • Related Articles

  • Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?

   Obveznik fiskalizacije je u obavezi da od 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi prijavi podatke o svojim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama. Od 1. novembra putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, kojem se ...
  • Šta je e-fiskalizacija?

   E fiskalizacije je novi model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo. Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije ...
  • Šta je potrebno za fiskalizaciju?

   Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja ...
  • Da li je potrebno i defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

   Stare fiskalne uređaje nije potrebno defiskalizovati, oni će izgubiti svoju funkciju čim se novi fiskalni uređaj poveže sa serverom u Poreskoj upravi.
  • Ko je obveznik fiskalizacije?

   Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na ...