Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa kada govorimo o tipu radnje koji je fiksni (stacionarna radnja)?

Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa kada govorimo o tipu radnje koji je fiksni (stacionarna radnja)?

U skladu sa Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 99/21) obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun idaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji.

Obveznik fiskalizacije može fiskalni račun iz stava 1. ovog člana dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge.

Izuzetno od navedenog, obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.